Tingebro

Då närmar sig byggstart för ombyggnation av Tingebro, ett projekt som engagerat många. En angelägen ombyggnation sett ur flera aspekter.

– Initialt handlade det bara om en reparation av bland annat undermåliga räcken och balkar, sedan fick vi veta att kommunen hade önskemål om en gång- och cykelväg.  Så efter dialog med kommunen för att möta önskemål har projektet ändrats till en ombyggnation.
Fredrik berättar vidare att i den utredning som berör kulturmiljö som Trafikverket genomfört finns 120 broar runt om i Sverige som har ett högt bevarandeskydd, där Tingebro är en av dessa 120.
– Det innebär att allt arbete som utförs runt dessa broar genomförs varsamt och korrekt samt dokumenteras av byggnadsteknisk antikvarisk personal.
Senast bron byggdes om och breddades var 1963 och mycket vatten har runnit under bron och många är fordonen som passerat sedan dess.
– Den ombyggnation som nu genomförs siktar vi på en livslängd på hela 80 år.

Oljeavskiljare
En annan viktig miljöhänsyn kopplat till Emån är att allt dagvatten kommer att samlas upp i oljeavskiljare som kommer att grävas ned bredvid bron.
– Om det skulle uppstå ett oljeutsläpp på bron så kommer vi med denna extraåtgärd att minimera riskerna för ett utsläpp till Emån.

Att bygga hållbart för framtiden är en grundval för Trafikverket och något som vi alltid har med oss i våra projekt.

Allmänt informationsmöte i februari
Trafikverket kommer att bjuda in till ett allmänt informationsmöte (se annons i denna tidning, Red anm.) för att berätta om projektet och arbetets gång då man upplever att ombyggnationen har ett stort allmänintresse. I samband med denna tidnings pressläggning har Trafikverket aviserat preliminär byggstart för projektet i mitten av februari.

Gunilla C Johansson

 


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: