Näringslivet har tyckt till om utvecklingsområden

Under torsdagskvällen i förra veckan satte företagare, tillsammans
med politiker och tjänstemän, ned foten och stakade
ut vägen för ett starkare näringsliv. Träffen ägde
rum på Nya Mejeriet i Högsby och ett 30-tal närvarade
under kvällen.
Grunden för ett starkare näringsliv handlar om att man har ett bra
företagsklimat, detta får man bland annat genom att tillsammans
skapa framtidstro.
Just ordet framtidstro genomsyrade kvällens möte, som var ett
uppföljningsmöte på den näringslivsdag som arrangerades i Ruda
för drygt en månad sedan. På det mötet fanns det politiker, företagare
och tjänstemän, som tillsammans drog upp riktlinjer och tyckte till
om framgångsfaktorer för kommunen.
Den enkät som årligen skickas ut av Svenskt Näringsliv och som
besvaras av bland annat företagare, låg till grund för träffen i Ruda.
Deltagarna rankade olika områden i prioriteringsordning utifrån just
framgångsfaktorer, och där utkristalliserades det tydligt tre områden.
Just dessa tre områden, som även deltagarna från torsdagens träff
ställde sig bakom och bör vara fokusområde 2018 lyder som följer.
• Stärka banden mellan skola – näringsliv
• Ökad dialog mellan näringsliv – kommunledning
• Ökad information kommun – näringsliv
Deltagarna ställde sig även bakom att fortsätta med ett näringslivsråd,
där rådets syfte bland annat ska vara att godkänna och följa
upp planen.
Att vara remissinstans för frågor som rör företagande i kommunen,
samt att vara ambassadörer och sprida kunskap. Rådet ska vara
representerat av kommunledning, representanter från LRF,
Företagarna och ytterligare aktörer beroende på aktuell frågeställning.
MÅLBILD
Under kvällen deltog Lars-Ove Johansson, ordförande LRF Sydost
och politiker från Ljungby. Han berättade om den resa som Ljungby
kommun gjort för att klättra i företagsrankningen.
– I grunden handlar det om inställning och målbild. Vi har idag
cirka 28 000 kommuninvånare och vårt mål är att vi ska vara
35 000 invånare år 2035. Det viktigaste här är att alla oavsett vilken
stol man sitter på ska ha samma målbild, och det är att vi ska växa.
Vi har även arbetat mycket med att kunna leverera byggklar industrioch
tomtmark. En annan viktig framgångsfaktor är att man satsar på
serviceorter, och där det så långt det är möjligt se till att det finns
skola, äldreomsorg och butiker. Idéerna och framgångsfaktorerna var
många enligt Lars-Ove som avslutade sitt föredrag med orden.
– Se till att bygga för framtiden och jobba intensivt med kompetensförsörjning.
Just kompetensförsörjning är nog den viktigaste faktorn
jämte ordet målbild.
Vi skriver nog alla under på det som Lars-Ove berättade under
kvällen. Att gemensamt hitta utvecklingsområden.
UTVECKLINGSOMRÅDE
Något som vi alla tog till oss lite extra var nog då Lars-Ove pratade
om utvecklingsområden. Hur ett tiotal företagare tillsammans med
kommunen jobbar för att utveckla, i detta fall, området runt
Bolmen. Direkt var det flera som reagerade och började fundera på
vilka områden som vi har i Högsby kommun som vi kan utveckla
vidare?
Jag hoppas verkligen att alla företagare och föreningsrepresentanter
i kommunen tänker till och hör av sig till mig på vad man tycker
är viktigast att ta tag i och utveckla. Allt för att få fler att vilja bo och
verka här. Utvecklingsområden är något verkligen positivt, för det
betyder att vi kan bli ännu bättre på det vi gör idag.
Underlaget som deltagarna ställde sig bakom kommer dessutom
att hanteras politiskt, allt för att stärka en gemensam samsyn på näringslivsutvecklingen
i kommunen.
Vill avsluta med att önska alla en God Jul
och Ett Gott Näringsliv.
/Kicki Svensson


av

Etiketter: