Reglemente för bidrag till enskilda vägar i Högsby kommun

Från och med 2018 gäller nya reglementen för kommunalt
bidrag till enskilda vägar i Högsby kommun.
En förenklad sammanfattning av reglementet återfinns nedan för
respektive bidragsslag.

KOMMUNALT DRIFTBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR
MED STATSBIDRAG
Ett antal krav ska vara uppfyllda innan bidraget utbetalas varje år.
Föreningen ska skicka in föregående års justerade årsmötesprotokoll
samt kontaktuppgifter till ordförande och kassör. Om kommunen har
erbjudit informations- och utbildningsträffar för föreningarna föregående
år ska föreningen ha deltagit med minst en styrelserepresentant.
Årsmötesprotokollet skickas till osk@osk.hultsfred.se eller med
post till Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Box 507, 577 26
Hultsfred. Mejlet eller kuvertet märks med ”Driftbidrag enskild väg”.
Om kraven är uppfyllda så utbetalas driftbidraget tidigast i februari
månad till samma konto som föreningen angett till Trafikverket.
Bidraget avser alltid föregående år.
Bidraget uppgår till kvarstående procentsats minus 10 procentenheter
av Trafikverkets bidragsgrundande kostnad inklusive moms för
samtliga vägar som vägföreningen förvaltar och får statligt bidrag för.
Exempel A) Förening X förvaltar två vägar. Den ena vägen är 2 000 m
och man får 60 % statligt bidrag för den. Den andra vägen är 2 000 m och
man får 80 % statligt bidrag för den. Det betyder att föreningen i snitt får 70
% statligt bidrag. Då ger kommunen 20 % (30-10) driftbidrag av
Trafikverkets bidragsgrundande kostnad inklusive moms.
Driftbidrag utbetalas ej till statliga bolag, kommunala bolag, religiösa
organisationer, privata skogsbolag och stiftelser. Detta gäller
dock ej om det finns permanentboende med andelstal i vägen.
SÄRSKILT UNDERHÅLLS- OCH INVESTERINGSBIDRAG
TILL ENSKILDA VÄGAR MED STATSBIDRAG
För att kommunalt bidrag ska utbetalas ska åtgärden vara bidragsberättigad
hos Trafikverket.
Bidraget betalas inte ut förrän vägföreningen lämnat in Trafikverkets
godkända besiktningsprotokoll.
Bidrag utbetalas i turordning från när protokollen inkommer till
ÖSK. Om budgeten för aktuellt bidrag är förbrukat innevarande år
utbetalas bidraget i turordning kommande år. För tillfället uppgår
budgeten 2018 och framåt till 300 tkr.
Besiktningsprotokollet skickas till osk@osk.hultsfred.se eller med
post till Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Box 507, 577 26
Hultsfred. Mejlet eller kuvertet märks med ”Investeringsbidrag
enskild väg”.
Bidraget uppgår till kvarstående procentsats av Trafikverkets
bidragsgrundande kostnad inklusive moms, dock max 200 tkr. Bidrag
över 200 tkr kan beviljas genom särskilt beslut i kommunstyrelsen
efter särskild ansökan. Upp till 200 tkr ska alltid gå via ÖSK.
Kommunstyrelsen ger inte mer bidrag till andra åtgärder än bidragsgrundande
åtgärder utan endast om maxgränsen på 200 tkr överstigs.
Exempel B) Förening X har bytt ut trummor för 100 tkr. Trafikverket har
räknat ut sin bidragsgrundande kostnad inklusive moms till 120 tkr och
beviljar bidrag om 60 %. Det kommunala bidraget uppgår då till 48 tkr (40
% x 120 tkr).
Särskilt underhålls- och investeringsbidrag utbetalas ej till statliga
bolag, kommunala bolag, religiösa organisationer, privata skogsbolag
och stiftelser. Detta gäller dock ej om det finns permanentboende med
andelstal i vägen.
Särskilt underhålls- och investeringsbidrag kan också utbetalas
som bidrag för kostnader vid lantmäteriförrättningar gällande föreningens
vägar med statsbidrag där den tidigare förrättningen är utförd
före 2010. Bidrag utbetalas för den typen av kostnader med 90 %
av den totala kostnaden, dock max 100 tkr. Bidrag över 100 tkr kan
beviljas genom särskilt beslut i kommunstyrelsen efter särskild ansökan.
Även här gäller att ÖSK hanterar ansökan upp till maxgränsen.
Bidrag för lantmäteriförrättningar utbetalas först när förrättningen
vunnit laga kraft och när kopia på betald faktura till Lantmäteriet
inkommit till ÖSK.
Även här gäller turordningsprincipen från när kopia på betald faktura
inkommit. Detta skickas till samma adresser som ovan men märks
med ”Förrättningsbidrag enskild väg”.
DRIFTBIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR UTAN
STATSBIDRAG MED PERMANENTBOENDE
(PRIVATA UTFARTSVÄGAR)
Permanentboende längs privat utfartsväg mellan 100-500 m har möjlighet
att ansöka om ett kommunalt driftbidrag för snöröjning om ett
fast belopp på 1 500 kr per år.
Om vägen överstiger 500 m har man utöver det fasta beloppet också
möjlighet att ansöka om ett bidrag motsvarande Trafikverkets beräknade
kostnad inklusive moms för vinterunderhåll per löpmeter, för
överstigande meter över 500 m.
Exempel C) Permanentboende längs privat utfartsväg på 600 m är berättigad
till 2 000 kr enligt 2017 års beräknade kostnader från Trafikverket (1 500
kr + 100 x 5 kr/lpm).
Permanentboende längs privat utfartsväg över 100 m som låter
vägförening med statligt bidrag sköta snöröjningen på sin privata väg
har möjlighet att ansöka om ett bidrag motsvarande 70 % av
Trafikverkets beräknade kostnad inklusive moms för sommar- och
vinterunderhåll för hela sträckan.
Exempel D) Permanentboende längs privat utfartsväg på 600 m som får
vägförening med statligt bidrag att sköta snöröjningen är istället berättigad
till 6 300 kr enligt 2017 års beräknade kostnader från Trafikverket (600 x 15
kr/lpm x 70 %).
Om flera permanentboende finns längs en privat utfartsväg kan
bidraget endast ansökas av den som bor längst in på vägen.
Permanentboende längs privat utfartsväg kan när som helst under
året ansöka om hela bidraget. Ansökan gäller för tre år i taget. Efter
tre år måste ny ansökan skickas in om bidraget ska fortsätta gälla.
Ansökningsblankett finnas tillgänglig på ÖSK:s hemsida.
Under vintersäsongerna 2018/2019 och 2019/2020 har permanentboende
längs privat utfartsväg över 100 m också möjlighet, att istället
för ekonomiskt bidrag, ansöka om snöröjning bekostad och utförd av
ÖSK som bidrag. Ingen halkbekämpning ingår.
I övrigt gäller samma krav som för när man får ett ekonomiskt bidrag
förutom att bidraget endast gäller som längst till 2020-05-01. Därefter
kan endast ekonomiskt bidrag fås.
Beslutade reglementen hittar du på www.osk.hultsfred.se

Högsby Kommun


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: