Inköpspolicy för Högsby kommun

Kommunstyrelsen ska under varje mandatperiod fatta beslut om inköpspolicy för Högsby kommun. En inköpspolicy är ett viktigt stöd för allt arbetet som berör upphandling och inköp i kommunens verksamheter. Den är av största betydelse för att samtliga kommunala enheter skall ha en gemensam syn och verka för ett enhetligt agerande i externa inköpsfrågor.

Högsby kommuns inköpspolicy behandlades senast av Kommunstyrelsen i maj 2012 och policyn innehåller riktlinjer för extern upphandling och inköp av varor, tjänster och entreprenader. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ligger till grund för samtliga upphandlingar och inköp som genomförs. Vid anskaffning av varor, tjänster och entreprenader skall Högsby kommun, i enlighet med inköpspolicyn, verka för en långsiktig hållbar utveckling genom att ta hänsyn till varorna och tjänsternas inverkan på miljön. De upphandlingar som genomförs inom Högsby kommun skall svara mot verksamheternas behov och avse varor och tjänster med god kvalitet och säkerhet samt med efterfrågad funktion till mest fördelaktigt pris och med minsta miljöpåverkan.
Av inköpspolicyn framgår det vidare att upphandling av varor, tjänster och entreprenader i så stor utsträckning som möjligt skall ske i samverkan med andra kommuner eller huvudmän. Om Högsby kommun inte tecknat avtal med någon leverantör avseende de varor eller tjänster som skall köpas in, görs i normalfallet en förenklad upphandling. Samtliga leverantörer har då rätt att delta och anbud begärs in via annonsering.
Vid inköp av mindre värde genomförs istället en direktupphandling. Direktupphandling innebär ett förfarande där prisjämförelse eller annan lämplig undersökning av tänkbara leverantörer genomförs, detta utan att annonsering sker.
För information om annonserade upphandlingar, håll utkik på Högsby kommuns hemsida, www.hogsby.se


Publicerat

i

av

Etiketter: