Det händer mycket i Högsby kommun

Det händer mycket i Högsby kommun, tro inget annat. Många anläggningsmaskiner har arbetat på två större arbetsplatser sedan februari i år varav det ena projektet Tingebro öppnades upp för trafik i torsdags förra veckan. Det andra projektet är det pågående saneringsarbetet av det sedan många år nedlagda glasbruket i Björkshult, Grönskåra.
Vi publicerar bilder från de båda stora projekten som gör att kommunen klättar i rankingen där man tar ansvar för miljön.

TINGEBRO
Tingebro står nu klar efter ett omfattande renoveringsarbete där bron dessutom utökats med en gång- och cykelväg för att tillskapa oskyddade trafikanter en säkrare trafikmiljö.
Beställare av arbetet har varit Trafikverket och utförare Svevia Anläggning Linköping.
– För att förbättra för alla som bor i Högsby och alla trafikanter har vi arbetat intensivt med Tingebro under våren för att kunna hålla nere tiden då bron behövt vara avstängd för tingrbrotrafik. Trafikverket har med hänsyn till miljön också förbättrat hanteringen av dagvatten med hjälp av en oljeavskiljare, berättar Fredrik Hasselström, projektledare Bro Trafikverket.

Stort tack
– Vi på Svevia vill först tacka alla som visat förståelse under ombyggnationen och den mertid som det inneburit med omledningsvägen. Vi vill även framföra ett stort tack till alla de lokala entreprenörer som vi kunnat anlita i detta projekt, som vi sett haft och har en mycket hög yrkeskunskap och erfarenhet av att arbeta med denna typ av projekt. Det är delvis tack vare de lokala företagen som tiden för ombyggnationen har varit möjlig att hålla nere menar Kent Johansson, produktions-chef, Svevia Anläggning Linköping. Han berättar vidare;
– Under själva gjutningen av bron garderade vi oss med värmeslingor i betongen för att inte vara beroende av utomhustemperaturen och vi har hela tiden arbetat för att hålla byggtiden inom projektramarna.  Vi fick dessvärre en leverans av räcken som var felaktiga då beställningsunderlaget från huvudritningarna inte var korrekta. Dock forcerades den nya beställningen av nytt räcke så att bron trots detta kunde öppnas, endast något försenat gentemot tidsplanen.

Nu hoppas vi att turistsäsongen och besökare åter tar sig till Högsby och Emån. Vi har haft en av de vackraste arbetsplatserna som man kan ha, avslutar Kent Johansson.

Björkshult
Ett av de första glasbruken som saneras i landet är Björkshults Glasbruk som lades ner redan 1978.
Bruket har varit en tickande miljöbomb som numera alltså omvandlas till ett sanerat industriområde. Område saneras enligt de platsspecifika riktvärdena enligt huvudstudien, och i skrivande stund ser det ut som att projekttid och budget ska hålla enligt tidigare beräkningar.
– Vi är, kan man säga, mitt uppe i arbetet och har till uppdrag att ta bort förorenade massor för bortforsling till Åseda och Linneberga avfallshantering och ersätter massorna med nya rena massor.
Enkelt beskrivet så innehåller massorna restprodukter från tiden då bruket var i produktion. Det handlar dels om att gräva upp gamla tippar som finns i området och dels att gräva ur massor där provtagning påvisar höga halter av främst arsenik, bly, antimon och PAH:er, d.v.s. oljehaltiga massor. Metallerna är partikelbundna vilket innebär att de följer med upp när vi gräver ur jordmassorna berättar Johnny Palmberg, produktionschef Svevia Marksanering.

Provtagning
– Efter urschaktning tar en extern aktör markprover från botten och sidschakten för att säkerställa att gränsvärden uppfylls innan vi på-börjar återfyllnad av nya massor, berättar Oskar Von Krusenstierna, arbetsledare Svevia.
Runt de två stora ekarna som finns inom området som har högt bevarade värde kommer Svevia att schakta bort massor. Så mycket man kan utan att skada rotsystemet mekaniskt eller att utsätta rötter för direkt solljus.
– Arbetet rullar på bra och allt ser ut att gå enligt planerna, det vill säga, klart i september i år. Vi har inte stött på några större överraskningar inom projektet, utan vi är vana vid att under schaktningsarbeten så kan massorna fluktuera gentemot vad provtagningarna i huvudstudien visar säger Johnny.

Säkerheten
– Vi vill uppmana alla som vill komma och titta att detta är en inhägnad arbetsplats med tunga arbetsfordon i arbete och föränderlig markstruktur. Det finns uppenbara fallrisker om man som obehörig tar sig in i området. Även om vi har uppehåll några veckor i juli för semester så är det inte tillåtet att ta sig in på området, vi tänker på allas säkerhet, betonar Johnny och Oskar.
Svevia Marksanering är verksamma både inom som utom Sveriges gränser och är specialiserade på just saneringsprojekt.
– Vi åtar oss uppdrag som varar enstaka dagar till projekt som sträcker sig över flera år. Oskar har varit anställd hos Svevia i drygt två år och stormtrivs med sitt arbete som arbetsledare.
– Det som är så bra med mitt arbete är att vi jobbar för en renare värld. Vi ser till att föroreningar omhändertas och ger människor, djur och natur bra förutsättningar till en giftfri omgivning, avslutar Oskar.
Totalt sysselsätter saneringen i Björkshult ett 10-tal personer och även här anlitar man i så stor utsträckning man kan lokala entreprenörer och entreprenörer som tidigare arbetat med saneringsprojekt.
Gunilla C Johansson


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: