Skogsbilvägar gör nytta!

Sommarens torka och bränder i vårt avlånga land har satt djupa spår hos många. Allt från näringsidkare inom spannmål och djurhållning till skogsägare och villaägare.

– Torkan har ställ till det rejält för många, inte minst för skogsägare med mycket granskog. Skadedjuren 6-tandad och 8-tandad granbarkborren som gynnas av torka och värme, har angripit ett stort antal granar, ungskog liksom avverkningsmogen skog. Jag har tillsammans med markägare sett hur arealer upp emot tre hektar av sammanhängande granskog angripits av granbarkborren, där det inte återstår något annat än att slutavverka hela beståndet. Jag och många andra aktörer i branschen har redan fått många samtal om skadad skog och vi har definitivt inte sätt peaken på detta ännu. De områden som drabbats hårdast av angrepp är där gran planterats på tallmarker berättar Carl-Wictor Svensson, virkesinköpare Bergs.

Öka tillgängligheten
– Det som nu är viktigt och det som många har fått ögonen för är vikten av välplanerade skogsbilvägar. Dels för att öka tillgängligheten rent allmänt, där det alltid är positivt med vägar för den som vill ut och plocka svamp och ta sig en tur med hunden till skogen. Dels sett till avverkningskostnader där närheten till vägar är ett sätt att hålla nere kostnaderna.
Vi vet dessutom att ett bra vägnät är grundläggande och A och O när det gäller att snabbt vara på plats med släckningsfordon om en skogsbrand bryter ut. Det behövs även rejält tilltagna vändplaner och mötesplatser för att det ska bli en riktigt trygg och säker bilväg.

Ta hänsyn till kurvor
Branschen har arbetat med skogsbilvägar under en längre tid och det har blivit bättre, men vi är ännu inte i mål. En bra väg håller en vägbredd på 3,2 meter, fri höjd på 4.5meter. Inga träd eller grenar bör finnas närmare än 2,5 meter från vägmitt. Glöm inte att ta hänsyn till kurvor som ökar vägbredden.
Skogsfastigheter där vägarna har hög bärighet premieras allt mer nu och i framtiden. Industrin står ju inte stilla även om det blir en regnig höst.

Har du frågor och funderingar runt skogsbilvägar kontakta din virkesinköpare.Du som bor i kommunen, tipsa din granne som kanske är utbo att se över sin skogsfastighet för eventuella angrepp av den allt mer vanligt förekommande granbarkborren.