Vinnare i upphandling

Flexbuss, en av de stora vinnarna i KLT’s stora upphandling för kollektivtrafik, sätter snart spaden i marken och bygger bussdepå i Högsby.

David Lindquist VD på Flexbuss, berättar att man från företagets sida arbetat med att hitta lösningar för infrastruktur och när förslaget om att förvärva 6 000m2 industritomt i Högsby slutligen kom upp på agendan så föll allt på plats.
– Efter en mycket bra dialog med Högsby kommun så har vi nu förvärvat 6 000 m2 industrimark vid Fraktvägen i Högsby. Etableringen innebär en stor investering för oss som bolag och är ett steg i den strategi som bolaget följer. Etableringen kommer innebära cirka 25 nya arbetstillfällen i kommunen menar David Lindquist.
Ett intensivt arbete har nu påbörjats med att upphandla bygg-
entreprenörer för att bussdepå med miljögodkänd tvätthall, kontorsbyggnad för förare och arbetsledning, ska stå klar redan under sommaren 2017.
– Vi vet av erfarenhet att det är stora fördelar med att anlita lokala entreprenörer så långt det är möjligt. Förhoppningen är god att detta kommer att infrias även denna gång säger David.

Beställningstrafik
Förutom uppdraget från KLT genom kollektivtrafiken så kommer företaget via sitt systerbolag DackeBuss erbjuda beställningstrafik i Högsby med turistbussar till företag, privatpersoner, skolor och föreningar.
– Från kommunens sida ser vi mycket positivt på Flexbuss nyetablering och den långsiktighet som etableringen innebär menar Stihna J Evertsson, kommunalråd i Högsby.
– Vi är stolta och glada över att Flexbuss väljer att göra en flermiljoninvestering i allt från markarbeten till byggnader. Vi hoppas att fler företag ser nyttan med att utgå från Högsby, som geografiskt finns mitt i länet, betonar Jonas Erlandsson, oppositionsledare.
Boende i området Hanåsa och intill den industritomt där Flexbuss kommer att etablera sig, har framfört positiva signaler om satsningen. Det finns dock en viss oro över trafiksituationen då trafiken kommer att öka i området. Därför kommer kommunen att se över trafiksäkerheten för de oskyddade. Det har även diskuterats eventuell bullervall, vilket kommer att hanteras via marklovet.
– För oss som kommun som satt målet att bli en fossilfri kommun 2020 så är vi närmare målet redan under 2017, då all kollektivtrafik med buss kommer att ske med förnyelsebart bränsle. Kommunen har sedan ett par år tillbaka investerat i att konvertera panncentraler från olja till biobränsle via Högsby Energi. Viktiga steg att satsa på förnyelsebar energikällor. Så företagsetableringar i kommunen är en viktig framgångsfaktor och tillsammans med denna tydliga miljöprofil så blir det tillsammans extra positivt menar Stihna.
– Nyetableringar som bidrar med nya arbetstillfällen är mycket positivt och vi hoppas att denna satsning ger ringar på vattnet avslutar Jonas.


Publicerat

i

, ,

av